Обмеження при розрахунках готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб

Підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених постановою Правління НБУ від 06.06.13 № 210.

Повернення основних засобів, внесених до статутного фонду підприємства, оподатковується ПДВ за ставкою 20%

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання  яких розташоване на митній території України.

Платник податку на прибуток безоплатно отримані основні засоби зараховує за справедливою вартістю з подальшою амортизацією

Відповідно до п. 10 П(С) БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92, первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 "Основні засоби". 

Умови, за якими відносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим" визначаються як контрольовані операції

Взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями якщо відповідають вимогам ст. 39 Податкового Кодексу.

Самостійне виправлення помилок, допущених у Звіті про контрольовані операції за минулі звітні (податкові) періоди

У разі самостійного виявлення платником помилок, що містяться у раніше поданому Звіті про контрольовані операції, платник зобов'язаний подати уточнюючий Звіт, про що робиться відмітка у графі 1 заголовної частини Звіту.

Операції між пов'язаними особами - резидентами не підпадають під визначення контрольованих операцій

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями, зокрема, є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами.

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку у межах, що не перевищують установлений ліміт каси

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку у межах, що не перевищують установлений ліміт каси.

Умови, за якими студент має право на податкову соціальну пільгу

Студент має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150% суми пільги, яка визначена п.п. 169.1 ст. 169 ПКУ ( у 2016 році – 1033,5 грн.).

Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного

Проценти на банківських рахунках оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%

Ставка податку на доходи фізичних осіб на пасивні доходи до яких, зокрема, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок і проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках встановлюється у розмірі 18% до бази оподаткування.

На офіційному web-сайті ДФС України оприлюднено проект наказу МФУ «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)»

На офіційному web-сайті ДФС України  (www.sfs.gov.ua) в підрозділі «Діяльність / Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / 2016 рік» розміщено проект наказу МФУ «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна

Державне підприємство може подати уточнюючий Розрахунок частини чистого прибутку (доходу)

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають до фіскальних органів Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у строк, передбачений для подання

При реєстрації в ЄРПН двох податкових накладних на одну поставку складається розрахунок коригування до помилкової податкової накладної

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми